Deyimlerimiz
Düzenleyen : Songül Açıl
    Genellikle gerçek anlamından az çok sıyrılarak ilgi çekici anlam taşıyan söz öbeklerine deyim denir. Deyimler anlatıma güzellik, çekicilik,canlılık katar. Kalıplaşmış söz öbekleridir. Cümle halinde olanları da vardır.

 • A

 • Ağazı var dili yoh
 • Ana yüraa
 • Abı (aha bu) gözü gapat ötekine faydası yoh 
 • Adamın annından gaşıma
 • Aliyi oniki imamı seversen
 • Allem edip gallem etmek
 • Ağlıyarah yüra yarıldı
 • Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar
 • Aceli yeten geçi çobanın deynane dolanır
 • Açığı it, sapsızı gurt yer
 • Amanatın bağrı yuha olur
 • Anamın ayranına duru,ekmane kuru demem
 • Arım olsun balım Bağdat'tan gelir
 • Aş duzunan duz gararıynan
 • Ataş olmuyan yeden duman çıkmaz
 • Atdığı daşa bah yedi boha bah
 • Ağaçdan adam yapıyor
 • Ay dil bezaa
 • Ayı gbi apıldama
 • Azı olmıyanın çoğu olmaz

 

 • B

 

 

 • Başıma ottan gayrısı bitti
 • Başımdan gaynar sular döküldü
 • Başı dışarı olmah
 • Başın goöye(gökyüzü) dadi mi?
 • Baltayı daşa vurduh
 • Bazlamasından yağ damlıyor
 • Ben ölmüye ölmem de lalonun oğlunun düdüğü  beni öldürür
 • Ben umarım bacımdan bacım ölüyor acından
 • Ben yanarım yavruma  yavrum yanar yavrusuna
 • Bıçanın önüde kesiyor ardıda
 • Bir dadanandan gorh bir gudurandan
 • Bir dam dolusu deynam var elime alacam bir kuru dalım yoh
 • Bir guş bir çalıya daldalanır
 • Bir yüzü it bir yüzü adam
 • Bir iti döve döve davara yollarsan o itten davara hayır gelmez
 • Bir kaşık suda boğma
 • Bir yanım gavurga  gavurur ,bir yanım harman savurur 
 • Bir gaşıh su verenim yoh
 • Bir damın delinde galmış, fiday(?) başına
 • Bu ahıla kişe de
 • Bu milletin ne önü sıra ne de ardı sıra gidilir
 • Boyu bacadan aşıyor
 • Boyundan adam asılıyor

 

 • C

 

 

 • Can kesaa
 • Canımdan etti
 • Cehennemin dibi

 

 • Ç

 

 • Çay, çokeklik, ekmek sağlam yemek
 • Çekemedik bu abbasın derdini bir de yetim osman çıhtı
 • Çekemedik şah abbasın derdini bir de gotümüzden ömerinen osman çıktı
 • Çini gelmiş
 • Ciğarlerin yana
 • Çobanın goönü olsa tekeden koremez eder.
 • Çoh topladım çilaa dolduramadım külaa

 

 • D

 

 • Daarmen iki daşdan muhhabet iki dosttan
 • Dadandırma dana gelir,dadanırsa gene gelir
 • Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı
 • Dar yere bin dost sığar,bir düşman sığmaz
 • Deli düzün ortası
 • Derince derde düşesin
 • ''Deve bir pula'' alamam oğul, '' deve bin pula'' alırım oğul
 • Dünya yansa bir horum(?) otum yoh
 • Doğmamış çocuğa don biçiyor
 • Dost başa düşman ayağa baharmış

 

 • E

 

 • Eden eyliyen gurtulur, delikten bahanın gözü çıhar
 • El deliye biz ahıllıya hasret
 • El tamaşaya doymaz
 • El godenin gaşındığı yeri bilir
 • El eli yur, elde döner yüzü yur
 • El elin eşaani türkü söylüyerek ararmış
 • El eyle demez adama
 • Ele goöl gormek
 • Eli ayaa durdu
 • El elinen tiken yolmuş,gene de hayıf o tikene demiş
 • Eli boşa çıhdı
 • Elinen gelen duğün bayaram
 • El deliye hasiret biz ahıllıya
 • Eli ağri(eğri) olmah
 • Elinden mindar sular içilir
 • Elinen bal yesem dişime daş dağar
 • Eli işde gözü oynaşda
 • Eldeki yara duvardaki delik
 • Elden aldığımı ele verdim, serçe barmaamı sele verdim
 • Elden gelen öyün olmaz, o da vahdın da bulunmaz
 • Ekmekciye ekmek ver,bir ekmek de üste ver
 • Emeğin sağdıç emeği olmasın....
 • Erin evde yoh keyfin baa de(bey) yoh
 • Ersiz avrat, yularsız at mazarlattır mazarlat
 • Eşşaa sabının dediği yere bağla arırsa vur tepesine
 • Eşşaan yemedi ot başını ağrıtır
 • Eşşaan ahlına garpız gabı düşürme
 • Eşşek suyu nasılsa içer emme ıslıh goölün yaylası
 • Evini tavuh deşiyor, çalımı dağdan aşıyor
 • Ev danası oküz olmaz
 • Ev faal faal ediyor
 • Eyi adam lafının üstüne gelir

 

 •  G

 

 • Galçalı ana isterim ki perçemli oğlan doğursun
 • Ganı ganla değil ganı suyla yurlar
 • Ganı gurumah
 • Gar gibi gaybolmah
 • Gara gış gara gider zemheri guru gider gucuk az mart yaz
 • Gara geçiyi goren içi dolu yağ  belliyor
 • Garı duz der,ardın cız der
 • Gatığa gediyor tası ardına dutuyor
 • Garlanguşun sefilliğini çiğit ekene sor
 • Gamgaynan gaşınıyor
 • Gapıı mısmıl kitle, gomşu hırhız dutma
 • Gece ölüyü mezerden soker, gündüz diriden gorhar
 • Geçinin çıhtığı yere oğlağı da çıkar
 • Gelin ata binmiş ya gısmet demiş
 • Gelin etti garga gaptı
 • Gelin ocaa gecdi ocah buca gecdi
 • Get gel yahın köye goç daşıyor
 • Gede gele su yolu etti
 • Gına gibi un etmek
 • Gızım saa söylüyorum gelinim sen eşit
 • Gızıl Üseynin şapga dolandırması gibi
 • Gurban olduum Allah l çalsın
 • Goçluh guzu yoz önde belli olur
 • Gomşuyu golama ya kapıdadır ya bacada
 • Goo çadırlı(allah) bir pek iş duttursa da şu yerin gooün alafını bir alsa
 • Golum taa kurekten gırıh
 • Goöl umduğuna kuser
 • Gönüne yaz geldi
 • Gönüye guman(?) gelmesin
 • Gozü düşmek
 • Gözün onü gormüyon
 • Gözü gan çanana dönmüş
 • Götüne bahmıyor da Hasandağı'na oduna gidiyor
 • Gun ola harman döne
 • Gurt gocayınca itlerin maskarası olurmuş
 • Guru çula oturtmah
 • Gün çarığı sıkar çarık ayağı
 • Gündönümünden sonra oğul veren arıdan, gocadan sona galkan garıdan  fayda gelmez

 

 • H

 

 • Haydan gelen huya gider
 • Hah yoluna vermez bir mangır, şeytan gotürür tangur tungur
 • Hayırlı evledın var malı neylersin, hayırsız evladın var malı neylersin
 • Har vurup harman savurdu
 • Hastanın ogmadı(?) ondan belli,döşek dururken yastığa sıçıyor
 • Her boya boyadıh da bir fıstığı yeşili galdı
 • Heç oralı daalsin
 • Herkeşin gazanı örtük gaynar
 • Herkeş anamın hatırını soruyor,heç babamınkini soran yoh
 • Her gapıdan Bağdat'a yol geder
 • Hem eşşaa ver hem de Civcit ol
 • Hızır gibi carına yetişti
 • Hırsız sanarmış ki herkes hırsız, yalancı sanarmış ki herkes yalancı
 • Horum horum yolan benim yine geride kalan benim.

 

 • I

 

 • Iğaşikli tarlayı gelaler yer
 • Ismarıcınan hac gabul olmaz

 

 • İ

 

 • İçi beni yakar dışı da eli
 • İki elim yahanda
 • İnaan okuz başlısı,tarlanın küçük taşlısı mahbuldür
 • İnne yemiş ite dönmüş
 • İnneden iplığa dönmüş
 • İnek öldü hap(?) kesildi
 • İnek anam, okuz de babam
 • İnsanı girdapda goma
 • İn cin top oynuyor
 • İt ite buyurdu itte döndü guyruna buyurdu
 • İt iti ıssırmaz
 • İt yitiği olmah
 • İti yağ kulane bağladı
 • İtin ayanı daşdan mı esirgiyon
 • İti an çomaa hazırla
 • İti ürdüreceğne çalıyı dolan
 • İtinen yoldaş ol, deyna yere koma
 • İtler boğuşur yolcunun işi rasgelir

 

 • K

 • K...köylü abıl gibi bir kat yatahta yatmah
 • Kel başa şimşir darah
 • Kele gız gız halına durmuyor
 • Kendir derede yatıyor esme hililim atıyor
 • Keven ne ki kolgesi ne olsun
 • Kim yemiş beş ekmaa
 • Kirtik gibi ufalmah
 • Kırtı kesildi
 • Kurününden su içmemek
 • Küççük koyün şeytanı bol olur
 • Kotü gomşu adamı hacat sabı eder
 • Köpeksiz köye uğramış da eli deyneksiz geziyor

 

 • L

 • Lalekler gocuyunca sahsanlar gotüne yuva yaparmış
 • Lalen ömrü lah lahınan geçer
 • Lal oluyum,aazım dilim alınsın ki

 

 • M

 

 • Medet muret
 • Mırızın iti gibi titiriyor
 • Müdürün ohlaa düzelmesi gibi

 

 • N

 

 • Nana mohteç kalmak
 • Ne bahıyon vurucu oküz gibi
 • Ne nenice gayıl oluyor ne de hopuca
 • Nefsime çekmiyorum da(fare) çuval da evin yahışığı
 • Neye uğradğını şaşırdı
 • Nisan yağar ay öğnür, mayıs yağar yıl öğünür
 • Nutgu dutulmah

 

 • O

 

 • Oküz ineğe demiş ki çabuk ye çifte gidecen
 • Oküz olacak dana bohundan bellidir
 • Oküz öldü ortahlıh bozuldu
 • Oküzü olmıyanın bıçaa keskin olur
 • Oküzün böyük olsun da varsın çifte getmesin
 • Oküz oldun  olalı bir goba sıçtın
 • Oturduğu çulun ibini keser
 • Ot yolduruyor

 

 • Ö

 

 • Ölüler zanarmış ki diriler her gun havala yiyor
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün.

 

 • P

 

 • Piç yığıt olur, babasına hayrı olmaz

 

 • S

 

 • Saa bişmişse baa soğmuş
 • Saa su sesi geliyor
 • Saman senin dalse de samanlıh da mı senin daal
 • Saman altından su yeridiyor
 • Sanki beni goo bitten gurtaracah
 • Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa
 • Sen dost gazan düşman senden de törüyor
 • Sıçanlar vırt gel oynuyor
 • Soğuh tandırdan sıcah ekmek
 • Sozalı galdım
 • Sözlerin ganlı şaplah gibi
 • Sübürgelerinen yunuyum

 • Ş

 

 • Şam şeytanı
 • Şimşir gaşıh gibi

 

 • T

 • Tencere dibin gara seninki benden gara
 • Tayı anasını geçer
 • Tarla elin gelaler birbirini yiyor
 • Tavuh bile su içtiğinde goye (yukarı) bakar
 • Tok açın halından anlamaz
 • Tümü bölme yarımı yeme, yiyebildiğin gadar ye

 

 • U

 

 • Utanmazsan çıh babandan üste otur
 • Ununu elemiş elani asmış

 

 • Ü

 

 • Üç oküzünen bir mağrada galmış zanki

 

 • V

 

 • Vay vay çanağı
 • Vehdeveleyi tuketti(?)

 

 • Y

 

 • Yaal alma goöl alma
 • Ya herg et ya terk ed
 • Yanmadı yırtılmadı ki yiyesin
 • Yavaş tukürün sahala zararı var
 • Yel varken harmanı savur
 • Yer çarıh gok demir
 • Yer yarılda da içine girdi
 • Yetim oynaş goynuna getmiş,ilk ahşamdan ay doğmuş
 • Yetimin bir bahışı var ki istemeden betar
 • Yumurtaya gulp takmah
 • Yohuş yemi fayda etmez
 • Yılanca yılan topra ganatince yalar
 • Yüze yüze guyruna geldim

 

 • Z

 

 • Zemheride kar ericene kanım erisin

 

Düzenleyen : Songül Açıl

Deyimlerimiz
E-Posta Listesi
E-bülten servisimize katılarak, güncel duyuru ve haberlerin e-posta adresinize gelmesini sağlayın.
Anket
İletişim Bilgileri
Radyo Davulalan
Telefon: +90 312 4954358
Fax: +90 312 4954358
Adres: Kırkkonaklar Mahallesi 316. Cad. 337. Sok. 1/13 Kültür Apt.Bahçe Katı Çankaya / ANKARA TÜRKİYE
E-mail: radyodavulalan@davulalaninsesi.com
© 2019 Radyo Davulalan All rights reserved.  Web Tasarım : Global Web Sitesi